Werkgelegenheid

Werkgelegenheid en Toegevoegde waarde

Werkgelegenheid 

Aantal personen werkzaam in maritieme bedrijfstakken in de zeehavengemeenten. Maritimiteit is daarbij bepaald op grond van de noodzakelijkheid van de aanwezigheid van een zeehaven.
Naast de direct havengebonden werkgelegenheid is er de indirecte werkgelegenheid die het aantal werkzame personen aangeeft bij toeleveranciers van maritieme activiteiten. De multiplier is de vermenigvuldigingsfactor en geeft de mate van uitstraling direct naar indirect aan.

Toegevoegde waarde 

Het inkomen dat wordt gevormd in het productieproces, te weten het verschil tussen productiewaarde en verbruik. De toegevoegde waarde is de som van lonen, winsten en afschrijvingen.

Op basis van publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Productiestatistieken, Nationale Rekeningen, Goederenvervoerstatistieken, Regionaal Economische Jaarcijfers) wordt de gemiddelde toegevoegde waarde per persoon per havengerelateerde activiteit bepaald. De toegevoegde waarde per haven wordt vervolgens bepaald door de vermenigvuldiging van de gemiddelde toegevoegde waarde per persoon met het aantal personen per activiteit per haven (zie onder werkgelegenheid).

De directe toegevoegde waarde is de som van de toegevoegde waarde van de havenactiviteiten in de zeehavengemeenten en die in het havengerelateerde achterlandvervoer.
De indirectie toegevoegde waarde is de toegevoegde waarde bij de toeleveranciers van maritieme activiteiten.
De multiplier is de uitstralingsfactor.

Indeling naar hoofdsectoren 

Logistieke dienstverlening/distributie
kernactiviteiten van de zeehavens zoals laad-, los- en overslagbedrijven, sluis-, bergings- en loodsdiensten, tussenpersonen, vemen/pakhuizen en dienstverleners/overheidsbestuur
Vervoermodaliteiten
vervoermiddelen ten behoeve van het voor- en achterlandvervoer, te weten wegvervoer, railvervoer, pijpleidingvervoer, zee- en binnenvaart
Zeehavenindustrie
(grootschalige) be- en verwerking van de maritieme goederenstromen in de haven zoals aardolie- en steenkoolindustrie, basischemie, basismetaal, scheepsbouw, elektriciteitscentrales, voedingsindustrie, visserij/visverwerking, offshore
Groothandel
grootschalige havengerelateerde handelsactiviteiten zoals scheepsleveranciers, levensmiddelenhandel en de handel in olieproducten, ijzer/staal, zand, mineralen, chemie, kunstmest, hout en landbouw