Havenraad

haven-11De Nationale Havenraad (NHR) was een uniek overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandse zeehavens in den brede. Daarin participeerden havenbeheerders (zeehavenexploitanten), havenbedrijfsleven (zeehavengebruikers) en een aantal relevante departementen. De Raad zette zich in voor de (concurrentie)positie van Nederland als haven-, industrie-, transport- en distributiecomplex ten behoeve van het eigen land en van Europa. Kennis over en visievorming op havenontwikkelingen werden daartoe binnen de Raad met elkaar gedeeld. De Raad trachtte zijn doelstelling te bereiken door het middels overleg bevorderen van de samenwerking binnen en tussen de diverse geledingen van de havensector, het coördineren van het rijksbeleid met hulp van de rijksvertegenwoordigers en het adviseren en informeren van de verschillende havenpartijen.

Ontstaan van de Nationale Havenraad

In 1966 is de Zeehavennota uitgebracht waarin de behoefte werd onderkend aan een orgaan dat het onderling contact tussen de havenbeheerders en het bedrijfsleven zou kunnen bevorderen. Voor een flexibel en verantwoord havenbeleid is het ook voor het Rijk belangrijk de ontwikkelingen en het daarmee veranderende toekomstbeeld op de voet te volgen en aan de hand daarvan tot een snelle en verantwoorde besluitvorming te komen. Op die grondslag werd in 1968 de Commissie Zeehavenoverleg (CZHO) ingesteld. De CZHO bracht in 1974 advies uit om een Nationale Havenraad in te stellen met als samenstelling vertegenwoordigers van het Rijk, de besturen van havengemeenten, havenregio’s en het havenbedrijfsleven. Na instelling van de Voorlopige Nationale Havenraad in 1980 is de Nationale Havenraad opgericht bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1986.

Haven-amsterdam123Op 1 december 2011 vond in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de slotbijeenkomst van de Nationale Havenraad plaats. Hiermee kwam een eind aan meer dan 40 jaar gestructureerd overleg tussen havenautoriteiten, havenbedrijfsleven en rijksoverheid. In die jaren heeft de Raad zich ontwikkeld tot een maritiem platform met een breed draagvlak onder havenpartijen. Tegelijk was de Raad een bron van kennis en informatie over zeehavenaangelegenheden en maritieme archeologie. De Nationale Havenraad heeft er in de loop der jaren aan bijgedragen dat zeehavenontwikkeling van een lokaal naar een nationaal en Europees niveau is getild.

De opheffing van de Nationale Havenraad was onderdeel van een omvangrijke bezuinigingsoperatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Disclaimer: deze website is op geen enkele wijze verbonden aan de vroegere Havenraad of het Ministerie van I&M. Deze website is een informatieve website over de vroegere Havenraad, zijn taken en over zeehavens in Nederland.